Niet tevreden?

Als bevoegd gezag van SPOM Kinderopvang nemen wij uw klachten serieus. Een klacht zien wij als een waardevol advies om het beter te doen. Vragen, opmerkingen en klachten helpen de kwaliteit van de organisatie en van het onderwijs continue te verbeteren. Met de fusie in 2003 hebben alle SPOM scholen gekozen om samen de kwaliteit van hun organisaties nog verder te verbeteren en dit is eveneens van toepassing op de integrale kindcentra en de kinderopvang die daar plaatsvindt. Aarzelt u daarom niet om problemen en misverstanden in een vroeg stadium op de juiste plek te communiceren. Samen met u willen wij in alle geledingen zorgen voor een veilig en rechtvaardig klimaat. Vanuit die gedachte is deze klachtenregeling tot stand gekomen. Deze klachtenregeling is gebaseerd op de model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs, zoals die in 1998 overeengekomen is door de landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van het integraal kindcentrum. Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Voor meer informatie: